bít -a m (ȋ) rač. najmanjši, nedeljivi del informacije v binarnem sistemu
bít -i ž (ȋ) knjiž. 1. bistvo, vsebina, narava
2. eksistenca, obstoj, obstajanje

Slovar slovenskega knjižnega jezika

POKRIVAMO